Р ОРЯХОВО
АЙОНЕН СЪД
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Указания
Районен съд
Контакти
Графична схема
Историческа справка
Съдии
Организационни звена, служби
Общини
Работни места
Банкова информация
Защита на личните данни
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
2010 година
2011 година
2012 година
2013 година
2014 година
2015 година
2016 година
2017 година
2018 година
2019 година
Обяви и съобщения ДСИ
Доклади, отчети и декларации
Декларации
Бюджет на РС Оряхово
Вътрешни правила
ТАРИФА №1 за таксите в съдебната система
Образци на документи
за гр. Оряхово
ВЕЩИ ЛИЦА, ПРЕВОДАЧИ и СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Обяви и съобщения
Прессъобщения
 
 254707 
 Начална страница  
 Заповядайте в интернет-страницата на Районен съд - град Оряхово: : oryahovo-rs.justice.bg


УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 01.12.2019г.

РАЙОНЕН СЪД ОРЯХОВО Е С НОВ САЙТ,

НАМИРАЩ СЕ НА АДРЕС:

oryahovo-rs.justice.bg

 

 


Правосъдието се осъществява в името на народа. Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.
Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.
Съдебната власт има самостоятелен бюджет.
Съдилищата осъществяват контрол за законност на актове и действия на административните органи.
Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат освен изрично посочените със закон.
Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес.
Производството по делата осигурява установяването на истината.
Разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго.
Гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса.
Структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата.
Прокуратурата следи за спазване на законността.
Следствените органи осъществяват разследване по наказателни дела в случаите, предвидени в закон.
Съдиите, прокурорите и следователите се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност от Висшия съдебен съвет.
 
Висшият съдебен съвет (ВСС) се състои от 25 членове. Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор са по право негови членове.
Единадесет от членовете на Висшия съдебен съвет се избират от Народното събрание и единадесет - от органите на съдебната власт.
Заседанията на Висшия съдебен съвет се председателстват от министъра на правосъдието. Той не участва в гласуването.
При осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер.
Организацията и дейността на Висшия съдебен съвет, на съдилищата, на прокурорските и на следствените органи, статутът на съдиите, прокурорите и следователите, условията и редът за назначаване и освобождаване от длъжност на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите, както и за осъществяване на тяхната отговорност, се уреждат със закон.
Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
 
 

извадка от Конституцията на Република БългарияОкръжен съд 
Окръжен съд
гр. Враца
Община Оряхово 
Община Оряхово
За граждани 
Пътеводител в съдебните процедури
Адвокатска колегия 
Адвокати
Съдебен район Враца
Нотариуси (списък) 
Списък с нотариуси от lex.bg
Предложения и оплаквания 
Предложения и оплаквания
Полезни връзки 
Полезни връзки
гр. Оряхово, 3300, ул. "Андрей Чапразов" 27 Телефон/Факс: (09171) 3042 e-mail: rsoriahovo@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР