Р ОРЯХОВО
АЙОНЕН СЪД
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Указания
Районен съд
Контакти
Графична схема
Историческа справка
Съдии
Организационни звена, служби
Общини
Работни места
Банкова информация
Насрочени заседания
Съдебни актове
Обяви и съобщения ДСИ
Доклади, отчети и декларации
Декларации
Бюджет на РС Оряхово
Вътрешни правила
ТАРИФА №1 за таксите в съдебната система
Образци на документи
за гр. Оряхово
ВЕЩИ ЛИЦА, ПРЕВОДАЧИ и СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Обяви и съобщения
Прессъобщения
 
 219628 
 Начална страница  
 Заповядайте в интернет-страницата на Районен съд - град ОряховоПравосъдието се осъществява в името на народа. Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.
Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.
Съдебната власт има самостоятелен бюджет.
Съдилищата осъществяват контрол за законност на актове и действия на административните органи.
Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат освен изрично посочените със закон.
Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес.
Производството по делата осигурява установяването на истината.
Разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго.
Гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса.
Структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата.
Прокуратурата следи за спазване на законността.
Следствените органи осъществяват разследване по наказателни дела в случаите, предвидени в закон.
Съдиите, прокурорите и следователите се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност от Висшия съдебен съвет.
 
Висшият съдебен съвет (ВСС) се състои от 25 членове. Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор са по право негови членове.
Единадесет от членовете на Висшия съдебен съвет се избират от Народното събрание и единадесет - от органите на съдебната власт.
Заседанията на Висшия съдебен съвет се председателстват от министъра на правосъдието. Той не участва в гласуването.
При осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер.
Организацията и дейността на Висшия съдебен съвет, на съдилищата, на прокурорските и на следствените органи, статутът на съдиите, прокурорите и следователите, условията и редът за назначаване и освобождаване от длъжност на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите, както и за осъществяване на тяхната отговорност, се уреждат със закон.
Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
 
 

извадка от Конституцията на Република БългарияОкръжен съд 
Окръжен съд
гр. Враца
Община Оряхово 
Община Оряхово
За граждани 
Пътеводител в съдебните процедури
Адвокатска колегия 
Адвокати
Съдебен район Враца
Нотариуси (списък) 
Списък с нотариуси от lex.bg
Предложения и оплаквания 
Предложения и оплаквания
Полезни връзки 
Полезни връзки
гр. Оряхово, 3300, ул. "Андрей Чапразов" 27 Телефон/Факс: (09171) 3042 e-mail: rsoriahovo@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР