Р ОРЯХОВО
АЙОНЕН СЪД
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Указания
Районен съд
Контакти
Графична схема
Историческа справка
Съдии
Организационни звена, служби
Общини
Работни места
Банкова информация
Защита на личните данни
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
2010 година
2011 година
2012 година
2013 година
2014 година
2015 година
2016 година
2017 година
2018 година
2019 година
Обяви и съобщения ДСИ
Доклади, отчети и декларации
Декларации
Бюджет на РС Оряхово
Вътрешни правила
ТАРИФА №1 за таксите в съдебната система
Образци на документи
за гр. Оряхово
ВЕЩИ ЛИЦА, ПРЕВОДАЧИ и СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Обяви и съобщения
Прессъобщения
 Районен съд  
 Представяне и юрисдикция
Районен съд

Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са определени като подсъдни на друг съд.

Районният съд се състои от съдии и се ръководи от председател.

При всеки районен съд има бюро за съдимост.

Председателят на районния съд  осъществява:

 общо организационно и административно ръководство, отговаря за дейността на съда и го представлява.

- участва в съдебни заседания;

- уведомява министъра на правосъдието за свободните длъжности за държавни съдебни изпълнители и за съдии по вписванията;

- ръководи и контролира работата на държавните съдебни изпълнители, на бюрото за съдимост към съда и на съдиите по вписванията;

- командирова съдии при условията на чл. 81;

- назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби;

- свиква и ръководи общото събрание на съда;

- организира публикуването на влезлите в сила актове на страницата на районния съд в интернет;

Разпорежданията на председателя във връзка с организацията на работата на съда са задължителни за всички съдии и служители в него.

 

 

 
гр. Оряхово, 3300, ул. "Андрей Чапразов" 27 Телефон/Факс: (09171) 3042 e-mail: rsoriahovo@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР