Р ОРЯХОВО
АЙОНЕН СЪД
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Указания
Районен съд
Контакти
Графична схема
Историческа справка
Съдии
Организационни звена, служби
Общини
Работни места
Банкова информация
Защита на личните данни
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
2010 година
2011 година
2012 година
2013 година
2014 година
2015 година
2016 година
2017 година
2018 година
2019 година
Обяви и съобщения ДСИ
Доклади, отчети и декларации
Декларации
Бюджет на РС Оряхово
Вътрешни правила
ТАРИФА №1 за таксите в съдебната система
Образци на документи
за гр. Оряхово
ВЕЩИ ЛИЦА, ПРЕВОДАЧИ и СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Обяви и съобщения
Прессъобщения
 Районен съд    Историческа справка  
 Историческа справка

Изграждането на  първото общинско  управление в Оряхово след Освобождението през 1879 година се свързва с името на  генерал-майор Александър Андреевич Лишин – окръжен началник на града, с чиято помощ и подкрепа се избира  първият кмет на града Цеко Вълчев- един от ръководителите на местния революционен комитет. Наричан с имената Рахово, Ряхово, Оряхово и т.н. по решение на  Общинския съвет на града от 1896 година носи името ОРЯХОВО.

В историческото  развитие на град  Оряхово се конституират Окръжен и Районен съд, две мирови съдилища и Областна прокуратура. Този факт обуславя факта, че по глава от населението тук има най-голям брой юристи в България до 1944 година. За високата култура и жаждата за просвета на оряховчани говори и факта, че след 1879 година в града се открива трикласно мъжко училище, което през 1893 година  е настанено в  новопостроена  училищна сграда от четири класни стаи. Има и  четирикласно девическо училище, помещаващо се в къща, закупена от Общината  с шест класни стаи. Народно основно училище е открито през 1849 година, което  от 1891 година се помещава в нова  училищна сграда с четиринадесет класни стаи и един салон. В същата сграда се помещава и частно турско училище.

След освобождението на България от турско робство и издаване на  “Временни правила за устройството на съдебната дейност в България” през  1878 година в гр. Оряхово се открива ОКРЪЖЕН СЪД. Същият е съществувал до  м. ноември 1934 година. Отново е открит през 1937година съществуващ като ОБЛАСТЕН СЪД, съгласно тогавшното административно-териториално деление на страната. Областният съд е закрит през 1947 година.

С приемане на Закона за устройство на съдилищата от 25.05.1880 година, с който са отменени временните правила  за устройство на съдилищата в България, утвърден  на 24.08.1878 година в гр.Пловдив от руския имперски комисар княз Дондуков-Корсаков, в гр. Оряхово се създава мирово съдилище, в което със съществуващият и отново утвърден  Окръжен съд са разглеждани граждански и наказателни правни конфликти между гражданите като първа  инстанция.

Мировото съдилище като първоинстанционно е просъществувало  до 06.11.1934 година, когато с Наредба-закон за устройство на съдилищата, отменяща Закона за устройство на  съдилищата от 02.01.1926 година се преименува  на ОКОЛИЙСКИ СЪД,  съобразно тогавашното административно  деление на страната.

Околийският съд е действувал от  06.11.1934 година до  1947 година, когато с приемане на Димитровската конституция е преименован в НАРОДЕН СЪД. Народният съд е  просъществувал от 1947 година до 1971 година, когато с приемане на новата Конституция на НРБ  е преименуван в РАЙОНЕН СЪД действуващ и   сега.

Всичко до тук налага извода, че от 1880 година под наименованията Мирово съдилище, Околийски съд, Народен съд и сега – Районен съд в гр.Оряхово е имало непрекъснато първоинстанционен съд.

Като съдии в РС гр. Оряхово са работили: Веселин Кълвачев, Марин Маринов, Димитър Табаков, Крум Генов, Тома Златанов, Иван Ангелов, Свобмода Тошева, Недялко Русинов, Христо Йосифов, Илия Латов, Спас Жинковски, Цветан Къновски, Георги Кръстев, Диана Антонова, Красимира Петкова, Лиляна Вълчанова, Йосиф Конджов, Емил Марков, Димитър Дамянов, Тодорка Оведенска.

Председатели на съда от 1960-та година  насам са били: Димитър Дамянов, Георги Кръстев, Илия Латов, Диана Антонова, Велислава Кипрова.

 

 

 

 

 

 

 

 гр. Оряхово, 3300, ул. "Андрей Чапразов" 27 Телефон/Факс: (09171) 3042 e-mail: rsoriahovo@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР