Р ОРЯХОВО
АЙОНЕН СЪД
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Указания
Районен съд
Контакти
Графична схема
Историческа справка
Съдии
Организационни звена, служби
Общини
Работни места
Банкова информация
Защита на личните данни
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
2010 година
2011 година
2012 година
2013 година
2014 година
2015 година
2016 година
2017 година
2018 година
2019 година
Обяви и съобщения ДСИ
Доклади, отчети и декларации
Декларации
Бюджет на РС Оряхово
Вътрешни правила
ТАРИФА №1 за таксите в съдебната система
Образци на документи
за гр. Оряхово
ВЕЩИ ЛИЦА, ПРЕВОДАЧИ и СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Обяви и съобщения
Прессъобщения
 Обяви и съобщения  
 Обяви и съобщения

РАЙОНЕН СЪД гр. О Р Я Х О В О УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ УСЛУГАТА 
„ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ“,
ЗА КОЕТО Е НЕОБХОДИМ ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС.
Заявления се подават на страницата на Министерство на правосъдието
съдебни дела, насрочването и движението на образуваните в съда дела. Присъстващите бяха запознати и   с действието на системата за случайно разпределение на преписките и делата, постъпили в съда. На вниманието на присъстващите бе разяснено и действието на ИС за бюро „Съдимост“ и реда за издаване на свидетелства и справки за съдимост в реално време и чрез отдалечен достъп.

Р А Й О Н Е Н  С Ъ Д – О Р Я Х О В О 

 3300,гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №27, тел/факс:09171/3042

О Б Я В Я В А 

 

За поредна година Районен съд – Оряхово организира „Ден на отворените врати“, който ще се проведе на 16.04.2019г. (вторник) от 10,00 до 16,00 часа в сградата, в която функционира съдът, с адрес: гр.Оряхово, ул. „Андрей Чапразов“ № 27. 

В деня на отворени врати каним всички желаещи да посетят съдебната сграда и да се запознаят със структурата и дейността на съда, с организацията на работа на съдиите и съдебната администрация, с възможността за предоставяне на съдебно-административни услуги и начините на получаване на информация. 

Лице и телефон за контакти: Силвия Кирилова – Адм.секретар на РС-Оряхово, тел. 09171/30-42 и 0879884854

                                                                                      Адм. ръководител:ИВЕТА КЪНЕВА-САНКОВА

 


   Р А Й О Н Е Н С Ъ Д – О Р Я Х О В О

3300,гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №27, тел/факс:09171/3042
 
О Б Я В Я В А
Районен съд – Оряхово организира „Ден на отворените врати“ на 08.06.2018г./петък/. Инициативата е част от кампанията на Висшия съдебен съвет за провеждане на „Дни на отворените врати в органите на съдебната власт“ и има за цел да допринесе за повишаване на правната култура на младите хора, както и за повишаване на доверието на гражданите в съдебната система.
За реализиране на кампанията, каним гражданите на 08.06.2018година от 10.00 часа до 16.00 часа да посетят съдебната сграда, намираща се на адрес: гр.Оряхово, ул.„Андрей Чапразов“ № 27 и да се запознаят с организацията на работа в съда, със съдебните процедури, с работата и функциите на съдебните служби.
През този ден всички посетители ще имат свободен достъп до административните служби и съдебните зали.
 
По въпроси свързани с посочената инициатива, лице за контакти: Силвия Кирилова – Адм.секретар на РС-Оряхово, тел. 09171/30-42 и 0879884854
  
                                                                                           Адм. ръководител:ИВЕТА КЪНЕВА-САНКОВА

Р А Й О Н Е Н  С Ъ Д – О Р Я Х О В О

3300,гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №27, тел/факс:09171/3042

 О Б Я В Я В А

Във връзка с инициативата на Висшия съдебен съвет - „Дни на отворените врати в органите на съдебната власт“, Районен съд – Оряхово организира на 15.06.2018г./петък/ от 14:00 часапровеждане на симулативен съдебен процес, който ще бъде представен от учениците от X клас на СУ “Хр.Ботев“ гр.Оряхово

Всички желаещи могат да присъстват на събитието.

 Адм. ръководител:ИВЕТА КЪНЕВА-САНКОВА

 


 

 

З А П О В Е Д
 
№ РД – 40/12.07.2018 година
 
На основание чл.80, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗСВ във връзка с организацията на работата на Районен съд-Оряхово по време на съдебната ваканция от 15 юли до 01 септември чл.329 от ЗСВ, както и с оглед изчисляване на сроковете по граждански дела по чл.61, ал.2 от ГПК
 
Н А Р Е Ж Д А М :
 
За периода на съдебната ваканция от 15 юли до 01 септември в Районен съд – Оряхово да се насрочват и разглеждат в закрити, съответно открити съдебни заседания, съобразно законовите разпоредби на ЗСВ, следните съдебни производства:
 
1.1. Делата посочени в чл.329, ал.3, т.1-т.5 ЗСВ:
- наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража;
- дела за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;
- искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител;
- дела по Закона за защита от домашно насилие;
 
1.2. Други дела, посочени в чл.329, ал.3, т.6 от ЗСВ - за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец:
 
1.2.1. Дела по чл.310 от ГПК:
- за трудово възнаграждение, за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна, за възстановяване на предишната работа, за обезщетение за времето, през което работникът е останал без работа поради уволнението и за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи;
- за опразване на наети и заети за послужване помещения;
- за установяване и преустановяване на нарушение на права по Закона за авторското право и сродните му права, Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, Закона за марките и географските означения, Закона за промишления дизайн, Закона за топологията на интегралните схеми и Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни;
- за установяване и преустановяване на нарушение на права по Закона за защита на потребителите.
 
 
 
 
 
1.2.2.Други дела:
- молби за обезпечения на бъдещи искове и за обезпечителни мерки налагане, замяна и вдигане по висящи дела, независимо от това дали дежурния съдия е докладчик по делото, в случай на отсъствие на докладчика;
- дела по глава 37 ГПК - заповедно производство;
- дела по Закона за закрила на детето;
- разрешения и заповеди по Семейния кодекс;
- образувани по искания за разрешение за: сключване на брак от лица навършили шестнадесет години, разпореждане със семейно жилище – лична собственост на единия съпруг, при липса на съгласие на другия съпруг; за разпореждане с имущество на ненавършили пълнолетие деца;
- искания за разкриване на банкова тайна и такива по чл.133, ал.5, т.2 ЗППЦК;
- искания по ЗЕС;
- назначаване на особен представител по чл.29 ГПК;
- бързи и незабавни производства по НПК, както и делата по чл.243, чл.244 и чл.382 НПК;
- образувани по искания от органите на досъдебното производство и искания за мерки за неотклонение;
- административно-наказателни дела по УБДХ;
- предложения за настаняване на лечения по Закона за здравето;
 
1.3.Други дела, молби по преценка на административния ръководител        чл.329, ал.3, т.8 ЗСВ:
- молби за издаване на изпълнителен лист, независимо от вида на делото и докладчика по делото;
- образувани по заявление за отказ от наследство;
- образувани по молби за развод по взаимно съгласие – чл.50 СК;
- молби за предоставяне на правна помощ;
- съдебни удостоверение по всички видове дела, независимо от вида на делото и докладчика по делото;
 
 
1.      През съдебната ваканция, по преценка на съдиите - докладчици, се разглеждат граждански и наказателни дела, извън видовете, посочени в т. от настоящата заповед, ако това няма да доведе до накърняване на правата на страните.
 
 
Дела на посочените правни основания да се разпределят между районните съдии, които не са в платен годишен отпуск или отпуск поради временна нетрудоспособност чрез Централизираната система за разпределение на делата на принципа на случайния избор съобразно поредността на постъпването им.
 
            За периода на съдебната ваканция дежурният съдия може да придвижва молби по дела, по които съдията-докладчик е в отпуск, само ако те не касаят предмета на делото, както и редовността на съответната жалба. За периода на съдебната ваканция при отсъствие на докладчика по делото поради отпуск, действия по доклада на насрочените дела се извършват от дежурния съдия по преценка.
 
 
 
 
            Деловодителите да докладват постъпилите документи посочени по-горе на дежурния съдия в деня на постъпването, който да се произнася своевременно.
 
 
            Във връзка с разпоредбата на чл.61, ал.2 от ГПК, по време на съдебната ваканция чл.329, ал.1 от ЗСВСПИРАТ ДА ТЕКАТ процесуалните срокове по граждански дела, с изключение на посочените в т.граждански дела.
 
 
 
            Заповедта да се сведе до знанието на съдиите, съдебните деловодители, съдебните секретари и системния администратор.
 
Копие от заповедта да се оставят в гражданското и наказателно деловодство за запознаване на гражданите и процесуалните представители на страните.
 
Заповедта да се публикува на интернет страницата на съда.
 
 
 
 
 
 
                                                                                           /Ивета Кънева – Санкова/
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 гр. Оряхово, 3300, ул. "Андрей Чапразов" 27 Телефон/Факс: (09171) 3042 e-mail: rsoriahovo@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР