Р ОРЯХОВО
АЙОНЕН СЪД
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Указания
Районен съд
Контакти
Графична схема
Историческа справка
Съдии
Организационни звена, служби
Общини
Работни места
Банкова информация
Насрочени заседания
Съдебни актове
Обяви и съобщения ДСИ
Доклади, отчети и декларации
Декларации
Бюджет на РС Оряхово
Вътрешни правила
ТАРИФА №1 за таксите в съдебната система
Образци на документи
за гр. Оряхово
ВЕЩИ ЛИЦА, ПРЕВОДАЧИ и СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Обяви и съобщения
Прессъобщения
 Обяви и съобщения  
 Обяви и съобщения

РАЙОНЕН СЪД гр. О Р Я Х О В О УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ УСЛУГАТА 
„ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ“,
ЗА КОЕТО Е НЕОБХОДИМ ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС.
Заявления се подават на страницата на Министерство на правосъдието
съдебни дела, насрочването и движението на образуваните в съда дела. Присъстващите бяха запознати и   с действието на системата за случайно разпределение на преписките и делата, постъпили в съда. На вниманието на присъстващите бе разяснено и действието на ИС за бюро „Съдимост“ и реда за издаване на свидетелства и справки за съдимост в реално време и чрез отдалечен достъп.

 

 

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д – О Р Я Х О В О
3300,гр.Оряхово, ул.“Арх.Цолов“ №47, тел/факс:09171/3042
 
 
О Б Я В Я В А
 
Във връзка с реализирането на проект на ВСС "Ден на отворените врати" Районен съд -Оряхово кани всички желаещи на 09.06.2017г.(петък) от 10:00 часа до 16:00 часа да посетят Съдебната палата в гр. Оряхово, ул.“Арх.Цолов“№ 47.
През този ден гражданите ще имат свободен достъп, както до всички служби на съда - деловодство, съдебни секретари, архив, обща администрация, така и до съдебните зали. Организира се провеждане на симулативен съдебен процес – пресъздаване на съдебно заседание от учениците на СУ “Христо Ботев“ гр.Оряхово по наказателно дело с определен предмет на престъпление.
Ако посетителите имат въпроси, свързани с работата на Районен съд -Оряхово, може да ги изпратят на електронната поща на съда: rsoriahovo@abv.bg или на телефон: 09171/30-42.
 
 
                                                                                          Адм. ръководител:ИВЕТА КЪНЕВА-САНКОВА


гр. Оряхово, 3300, ул. "Андрей Чапразов" 27 Телефон/Факс: (09171) 3042 e-mail: rsoriahovo@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР