Р ОРЯХОВО
АЙОНЕН СЪД
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Указания
Районен съд
Контакти
Графична схема
Историческа справка
Съдии
Организационни звена, служби
Общини
Работни места
Банкова информация
Насрочени заседания
Съдебни актове
Обяви и съобщения ДСИ
Доклади, отчети и декларации
Декларации
Бюджет на РС Оряхово
Вътрешни правила
ТАРИФА №1 за таксите в съдебната система
Образци на документи
за гр. Оряхово
ВЕЩИ ЛИЦА, ПРЕВОДАЧИ и СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Обяви и съобщения
Прессъобщения
 Обяви и съобщения  
 Обяви и съобщения

РАЙОНЕН СЪД гр. О Р Я Х О В О УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ УСЛУГАТА 
„ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ“,
ЗА КОЕТО Е НЕОБХОДИМ ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС.
Заявления се подават на страницата на Министерство на правосъдието
съдебни дела, насрочването и движението на образуваните в съда дела. Присъстващите бяха запознати и   с действието на системата за случайно разпределение на преписките и делата, постъпили в съда. На вниманието на присъстващите бе разяснено и действието на ИС за бюро „Съдимост“ и реда за издаване на свидетелства и справки за съдимост в реално време и чрез отдалечен достъп.

  Р А Й О Н Е Н С Ъ Д – О Р Я Х О В О
3300,гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №27, тел/факс:09171/3042
 
О Б Я В Я В А
Районен съд – Оряхово организира „Ден на отворените врати“ на 08.06.2018г./петък/. Инициативата е част от кампанията на Висшия съдебен съвет за провеждане на „Дни на отворените врати в органите на съдебната власт“ и има за цел да допринесе за повишаване на правната култура на младите хора, както и за повишаване на доверието на гражданите в съдебната система.
За реализиране на кампанията, каним гражданите на 08.06.2018година от 10.00 часа до 16.00 часа да посетят съдебната сграда, намираща се на адрес: гр.Оряхово, ул.„Андрей Чапразов“ № 27 и да се запознаят с организацията на работа в съда, със съдебните процедури, с работата и функциите на съдебните служби.
През този ден всички посетители ще имат свободен достъп до административните служби и съдебните зали.
 
По въпроси свързани с посочената инициатива, лице за контакти: Силвия Кирилова – Адм.секретар на РС-Оряхово, тел. 09171/30-42 и 0879884854
  
                                                                                           Адм. ръководител:ИВЕТА КЪНЕВА-САНКОВА

 Р А Й О Н Е Н  С Ъ Д – О Р Я Х О В О

3300,гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №27, тел/факс:09171/3042

 О Б Я В Я В А

Във връзка с инициативата на Висшия съдебен съвет - „Дни на отворените врати в органите на съдебната власт“, Районен съд – Оряхово организира на 15.06.2018г./петък/ от 14:00 часапровеждане на симулативен съдебен процес, който ще бъде представен от учениците от X клас на СУ “Хр.Ботев“ гр.Оряхово

Всички желаещи могат да присъстват на събитието.

 Адм. ръководител:ИВЕТА КЪНЕВА-САНКОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 гр. Оряхово, 3300, ул. "Андрей Чапразов" 27 Телефон/Факс: (09171) 3042 e-mail: rsoriahovo@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР